Grāmatvedības pakalpojumi

 Sākot no reģistrācijas brīža jebkurai personai, kura nodarbojas ar uzņēmējdarbību, neatkarīgi no tiesiski organizatoriskās formas, ir pienākums veikt grāmatvedības uzskaiti, kā arī iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam normatīvajos aktos noteiktās atskaites un deklarācijas.

Ikmēneša grāmatvedības apkalpošana nepieciešama:

uzņēmumiem , kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pienākums iesniegt ikmēneša atskaites VID;
uzņēmumiem, kuriem ir grāmatvedības dokumentu apgrozījums un tiek aprēķināta darba alga:
uzņēmumiem, kuriem nepieciešama operatīva grāmatvedības operāciju kontrole, konsultācijas par tekošo darbību, nodokļu kontrole un nodokļu optimizācija.

Ikmēneša apkalpošanas ietvaros veicamie darbi:

pasūtītāja iesniegto sākotnējo dokumentu apstrāde;
darba spēka uzskaites operācijas;
darba algas un nodokļu aprēķināšana;
maksājumu uzdevumu sagatavošana nodokļu maksājumu apmaksai;
kases operāciju uzskaite;
grāmatvedības un nodokļu reģistru uzskaite ar grāmatvedības programmu;
konsultācijas par tekošo darbību;
uzskaites politikas izstrāde;
nodokļu aprēķināšana un optimizācija;
grāmatvedības un nodokļu atskaišu sagatavošana papīra vai elektroniskā formā;
atskaišu, bilances, deklarāciju sagatavošana un iesniegšana VID.

Tāpat grāmatvedības pakalpojumi var būt nepieciešami fiziskām personām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams iesniegt  Valsts ieņēmumu dienestam atskaites un aprēķināt nodokļus  par darījumiem ārpus darba tiesiskajām attiecībām.

Ārpakalpojumu grāmatveža licence

Capture2

SIA Dalon grāmatvežu profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta 5000 EUR apmērā.

Grāmatvedības uzskaite tiek veikta ar licencētām grāmatvedības uzskaites programmām