Juridiskie pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi tiek sniegti fiziskām un juridiskām personām:

Konsultācijas
Ietver sevī konkrētas situācijas izvērtēšanu un ieteikumu sniegšanu par iespējamām darbībām vai bezdarbību un iespējamo seku prognozēšana. Konsultācijas var tikt sniegtas mutvārdu vai rakstveida formā.

Dokumentu sagatavošana
Dažāda veida dokumentu izstrāde – līgumu (vienošanos) projekti, pieteikumi, atsauksmes, paskaidrojumi, sūdzības, pretenzijas, brīdinājumi, iesniegumi u.c.

Pārstāvība
Konkrētu darbību veikšana, uz pilnvaras pamata, klienta vietā un vārdā attiecībās ar privātpersonām, valsts un pašvaldību ietādēm un tiesvedības procesos vispārējās jurisdikcijas tiesās vai šķīrējtiesās.

Mediācija
Starpniecība starp strīdus pusēm ar mērķi atrast konflikta risinājumu.

Juridiskie pakalpojumi tiek sniegti norādītajās lietu kategorijās, tomēr šis uzskaitījums nav izsmeļošs, bet gan norāda pieprasītāko lietu loku.
Pakalpojumi var tikt sniegti, kā vienreizējs pakalpojums vai noslēdzot pastāvīgas sadarbības līgumu par juridisko pakalpojumu sniegšanu.
Līgums par juridisko apkalpošanu ir izdevīgs personām, kurām juridiskā palīdzība nepieciešama regulāri, galvenokārt, tie ir nelieli uzņēmumi, kuriem nav lietderīgi uzturēt savu juridisko struktūrvienību, tajā pašā laikā to darbība ir pietiekoši sistemātiska un komplicēta, lai prasītu kvalificētu juristu uzraudzību.