Komersanta nosaukuma izvēle

Komersanta nosaukuma izvēle

Sadzīvē ar vārdu “firma” visbiežāk tiek saprasts uzņēmums vai komersants (piemēram, tiek teikts: “viņam pieder firma”), tajā pašā laikā juridiski firma ir komercreģistrā ierakstīts komersanta nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties ( KL 26. pants ).
Komersanta firmā obligāti iekļauj norādi uz komersanta veidu , kurš var tikt norādīts pilns vai saīsināts un nosaukuma sākumā vai beigās: piemēram, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pelmenis”; SIA “Pelmenis”; “Pelmenis” SIA.
Veidojot nosaukumu jāievēro:
1. Firmas rakstībā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti.
2. Firmā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par komerctiesiskajā apgrozībā svarīgiem apstākļiem, it īpaši par komersanta vai komercdarbības veidu vai arī par komercdarbības apjomu. Piemēram, nedrīkst veidot firmu IK “SIA Pelmenis” – maldina par komersanta veidu, vai SIA “Banka Pelmenis” – maldina par komercdarbības veidu.
3. Komersanta firmai skaidri un noteikti jāatšķiras no citām komercreģistrā jau ierakstītām vai ierakstīšanai pieteiktām firmām, proti, nevar tik reģistrēta firma, kāda jau ir reģistrēta komercreģistrā. Turklāt, jāņem vērā, ka šajā gadījumā firmai jāatšķiras bez norādes uz komersanta veidu, t.i., norāde uz komersanta veidu nav uzskatāma par atšķirību. Piemēram, ja ir reģistrēts IK “Pelmenis” nevar tikt reģistrēts SIA “Pelmenis”. Uzņēmumu reģistra valsts notārs var pieņemt lēmumu par firmas ieraksta izdarīšanas atlikšanu, ja komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu ( tieša sakritība ) vai starp komersanta pieteikto firmu un komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp firmā lietotajiem burtiem un cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana. Sekojoši līdzīga firma ( piemēram atšķirīgs viens burts ) jau esošai var tikt ierakstīta komercreģistrā, tomēr šajā gadījumā jāņem vērā, ka reģistrētās līdzīgās firmas īpašnieks var prasīt tiesas ceļa pieprasīt pārtraukt izmantot firmu , kā arī atlīdzināt komersantam ar firmas prettiesīgu izmantošanu nodarītos zaudējumus.
4. Firmā nedrīkst ietvert vārdus “Latvijas Republika” un to tulkojumu svešvalodā.
5. Ja firmā ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukums, firma nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu, izņemot viensētu nosaukumus.
6. Firmā nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu “valsts” vai “pašvaldība”
7. Veidojot firmu izmantojot jau reģistrētu preču zīmi vai tās daļu, tāpat jāņem vērā, ka preču zīmes īpašnieks var tiesas ceļā prasīt pārtraukt izmantot attiecīgo nosaukumu, kā arī prasīt zaudējumu atlīdzību.

Pārbaudīt nosaukumu
Pārbaudīt reģistrētās preču zīmes

Var piebilst , ka nosaukums ( firma ) ir visai būtisks, jo tas, galvenokārt, ļauj indenficēt konkrētu komersantu un sākotnēji pieļautas kļūdas firmas izvēlē var radīt problēmas nākotnē. Līdz ar to iesakām rūpīgi pārdomāt firmas izvēli pirms reģistrācijas, jo vēlāk firmas maiņa var izrādīties visai problemātiska un dārga. Kā saka – kā kuģi nosauksi, tā tas arī peldēs.

Normatīvie akti
Komerclikums