Uzņēmumu reģistrācijas izmaksas (SIA, IK)

Uzņēmumu reģistrācijas izmaksas (SIA, IK)

Individuālais komersants
Reģistrācijas valsts nodeva 30 EUR
Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 18,50 EUR
Viena paraksta apliecināšana: Uzņēmumu reģistrā 9 EUR*; vai zvērināta notāra ~22 EUR; vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00-0,41 EUR.
Maksa par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu klātienē (nav piemērojama ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski) 4,00 EUR

Dokumentu sagatavošana 10 EUR

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar pamatkapitālu 1-2799 EUR**
Reģistrācijas valsts nodeva 20 EUR
Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”  14,23 EUR
Viena paraksta apliecināšana: Uzņēmumu reģistrā 9 EUR; vai zvērināta notāra ~22 EUR; vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00-0,41 EUR.
Maksa par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu klātienē (nav piemērojama ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski) 4,00 EUR

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar pamatkapitālu no 2800 EUR
Reģistrācijas valsts nodeva 150 EUR
Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”   27,03 EUR
Viena paraksta apliecināšana: Uzņēmumu reģistrā 9 EUR; vai zvērināta notāra ~22 EUR; vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00-0,41 EUR.
Maksa par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu klātienē (nav piemērojama ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski) 4,00 EUR

Dokumentu sagatavošana no 25 EUR

Pagaidu bankas konta atvēršana pamatkapitāla iemaksai atkarībā no izvēlētās bankas 10-20 EUR ( nav nepieciešams ja kapitāls ir mazāks par 2800 EUR).

Reģistrācijas dokumentu izskatīšanai trīs darba dienu laikā. Reģistrācijas dokumentu izskatīšanai vienas darba dienas laikā, valsts nodeva maksājama trīskāršā apmērā.

Piemēri
SIA 1 dibinātājs, kurš ir valdes loceklis, ar pamatkapitālu 1000 EUR.
Reģistrācijas valsts nodeva 20 EUR
Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 14,23 EUR
Paraksta apliecināšana: Uzņēmumu reģistrā 18 EUR vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00 EUR.
Maksa par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu klātienē (nav piemērojama ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski) 4,00 EUR
Dokumentu sagatavošana no 25 EUR
Kopā:
apliecinot parakstu  Uzņēmumu reģistrā 81,23 EUR
parakstot dokumentus ar e-parakstu 59,23 EUR

SIA ar 2 dibinātājiem un  pamatkapitālu 2800 EUR.
Reģistrācijas valsts nodeva 150 EUR
Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 27,03  EUR
Paraksta apliecināšana: Uzņēmumu reģistrā 27 EUR vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00 EUR.
Maksa par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu klātienē (nav piemērojama ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski) 4,00 EUR
Dokumentu sagatavošana  no 35  EUR
Kopā:
apliecinot parakstu  Uzņēmumu reģistrā 243,03 EUR
parakstot dokumentus ar e-parakstu 212,03 EUR

Maksājumi veicami:
Valsts nodeva par reģistrāciju
Nod. maks. reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV84TREL1060190913200

Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
Nosaukums: VSIA Latvijas Vēstnesis
Reģistrācijas numurs: 40003113794
PVN maks.Nr.: LV40003113794
Adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
Bankas nosaukums: AS SEB Latvijas Unibanka
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV56UNLA0002100609196

Maksa par parakstu apliecināšanas pakalpojumu un par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu klātienē ir jāmaksā Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu kontā (nevis valsts nodevu kontā):
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Nod. maks. reģ. Nr. LV 90000270634
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Valsts Kase Kods: TRELLV22
Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda maksas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums

Kopā ar reģistrācijas dokumentiem uzņēmumu reģistram jāiesniedz kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

*Uzņēmumu reģistrā parakstu apliecina tikai Latvijā reģistrētām fiziskajām personām un tiem juridisko personu pārstāvjiem, kuru pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas publiskajos reģistros. Uzņēmumu reģistram ir tiesības apliecināt parakstus individuālajiem komersantiem, viena dibinātāja kapitālsabiedrībām, kapitālsabiedrību valdes locekļiem, komercsabiedrību likvidatoriem, administratoriem, komersantu prokūristiem.
** SIA  pamatkapitāls var būt  mazāks par 2800 EUR, ja: 1) to dibina ne vairāk kā 5 dibinātāji; 2 )dibinātāji ir tikai fiziskas personas; 3) pieteiktais valdes loceklis ir dibinātājs.