Mikrouzņēmums un mikrouzņēmuma nodoklis

Mikrouzņēmums un mikrouzņēmuma nodoklis

INFORMĀCIJA NAV AKTUĀLA

No 2010. gada 1. septembra stājās spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa likums , kā arī saistītie grozījumi likumos “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, “Par nodokļiem un nodevām”.

Ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu ( MNL) normatīvajos aktos tiek ieviests jauns termins – mikrouzņēmums (MU). Minētā likuma izpratnē MU ir konkrētiem kritērijiem atbilstošs komersants ( uzņēmums ) , kurš ir tiesīgs iegūt MU nodokļa maksātāja statusu. Kā rāda prakse, potenciālo uzņēmēju vidū dažkārt MU statuss tiek saistīts ar iespēju dibināt SIA , kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 EUR. Protams, ka šāda SIA, ja tā atbilst noteiktiem kritērijiem, ir tiesīga iegūt MU nodokļa maksātāja statusu, tomēr vēršam uzmanību, ka MU statusam nav nekāda sakara ar SIA pamatkapitāla apmēru, jo MU statusu var iegūt, kā SIA ar samazinātu pamatkapitālu , tā arī SIA kuras pamatkapitāls ir 2800 EUR vai lielāks, savukārt SIA ar pamatkapitālu mazāku par 2800 EUR MNL izpratnē var būt MU, bet var arī nebūt. MU nav īpašs komersanta paveids, bet gan nodokļu vajadzībām definēts komersants ( uzņēmums ), kurš atbilstot noteiktiem kritērijiem iegūst tiesības kļūt par MU nodokļa maksātāju. Citiem vārdiem SIA neatkarīgi no pamatkapitāla apmēra, var gan būt, gan nebūt MU nodokļa maksātājs.

Kas ir mikrouzņēmums un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs.

Mikrouzņēmums ir individuālais komersants ( IK ), individuālais uzņēmums (IU), zemnieka vai zvejnieka saimniecība (ZS), kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs (SDV), vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kuri atbilst šādiem kritērijiem:

 1. dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas;

 2. apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 euro;

 3. darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, kā arī atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas vai saņem slimības pabalstu) un par šo periodu nesaņem no mikrouzņēmuma ienākumu, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus;

 4. sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;

 5. minētā fiziskā vai juridiskā persona nav personālsabiedrības biedrs;

Sekojoši, ja komersants (uzņēmums) atbilst minētiem kritērijiem, tas ir uzskatāms par MU un ir tiesīgs iegūt MU nodokļa maksātāja statusu ja:

  1. MU darbinieka ienākums no mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma nepārsniedz 720 euro mēnesī.;

  2. MU ir rakstveidā vienojies ar visiem MU darbiniekiem par mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanu.

Gadījumos, kad viena fiziskā persona:

  1. ir dalībnieks vairākās sabiedrībās ar ierobežotu atbildību, tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmuma nodokli ir tikai vienai no šīm sabiedrībām;

  2. ir dalībnieks sabiedrībā ar ierobežotu atbildību un zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks vai individuālais komersants, vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs, tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmuma nodokli ir tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām.

Būtiski atcerēties, ka mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu vai MU, kurš vēlas ar nākamo taksācijas periodu kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, rakstveidā informē darbiniekus, ka mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek noteiktas no mikrouzņēmuma apgrozījuma un ka mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, kā arī pienākums iesniegt mikrouzņēmumam algas nodokļa grāmatiņu.

Fiziskā persona vienlaicīgi var tikt nodarbināta kā mikrouzņēmuma darbinieks tikai vienā mikrouzņēmumā.

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja reģistrācija

MU iegūst mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu tikai pēc reģistrācijas valsts ieņēmumu dienestā, kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs.

 Reģistrējot jaunu komersantu (uzņēmumu) personai ir tiesības Uzņēmumu reģistrā vienlaikus ar iesniegumu par IK, IU, ZS vai SIA ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā pieteikties MU nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, apliecinot, ka pārskata gadā, kas atbilst MU nodokļa taksācijas periodam:

  1. paredzamais MU darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti, ka minēts augstāk;

  2. paredzamais apgrozījums būs līdz 40 000 euro;

  3. MU vēlas maksāt MU nodokli.

Šajā gadījumā jaunizveidotajam komersantam (uzņēmumam) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss ir piemērojams no dienas, kad Valsts ieņēmumu dienests saņēma pieteikumu par MU nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai no dienas, kad jaunizveidotais MU reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

Jau reģistrēts komersants (uzņēmums) MU nodokļa maksātāja statusu var iegūt iesniedzot pieteikumu VID līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim. Šajā gadījumā MU nodokļa maksātāja statuss tiek iegūts ar nākamā gada 1. janvāri.

Uzņēmums no mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa var atteikties labprātīgi vai zaudēt, ja pārstāj atbilst augstākminētiem kritērijiem. Abos gadījumos mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju statuss tiek zaudēts ar nākamo taksācijas gadu, proti, mikrouzņēmuma nodoklis jebkurā gadījumā tiks piemērots ne mazāk, kā vienu kalendāro gadu. Sekojoši piesakot komersantu (uzņēmumu) reģistrēt, kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju jāņem vērā, ka uzņēmums nav tiesīgs attiekties no minētā statusa pirms termiņa un līdz ar to ieteicams rūpīgi izvērtēt mikrouzņēmuma nodokļa lietderību, t. sk., izmaiņas atbilstībai kritērijiem par darbinieku skaitu vai apgrozījumu, pretējā gadījumā uzņēmums būs spiests maksāt paaugstinātas nodokļa likmes.

Mikrouzņēmums reģistrē katru mikrouzņēmuma darbinieku Valsts ieņēmumu dienestā kā obligāti sociāli apdrošināmu personu Ministru kabineta noteiktajā termiņā un kārtībā.

Mikrouzņēmuma nodoklis

Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 15 procenti. Ar mikrouzņēmuma nodokli tiek aplikts mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījums – saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Gadījumā, ja MU darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz piecus darbiniekus vai kāds no darbiniekiem ir darbinieks vēl kādā MU, MU papildus minētai likmei (15%) pieskaita 2 procentus par katru papildus darbinieku, vai darbinieku, kurš ir nodarbināts vairākos mikrouzņēmumos.

Gadījumā, ja tiek pārsniegts mikrouzņēmuma apgrozījuma slieksnis 40 000 euro, tad apgrozījuma pārsnieguma daļai nodoklis ir 20 procenti.

Gadījumā, ja darbinieku ienākumu pārsniedz 720 euro, tad ienākumu pārsnieguma daļai nodoklis ir 20 procenti.

Mikrouzņēmuma nodoklis ietver:

  1. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem,

  2. uzņēmumu ienākuma nodokli, ja mikrouzņēmums atbilst uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja pazīmēm,

  3. mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Citiem vārdiem, MU atsevišķi daļu nodokļus vairs nemaksā un pārskatus neiesniedz (piemēram, ziņas par VSAOI), bet maksājums tiek izdarīts vienā summā no apgrozījuma, kurā ietilpst VSAOI, IIN un peļņas (IIN, UIN) nodoklis.

Atsevišķi tiek maksāts PVN, akcīzes, dabas resursu, muitas nodoklis, ja konkrētam MU tādi ir paredzēti.

Nodoklis tiek maksāts par katra ceturkšņa apgrozījumu, attiecīgi iesniedzot VID mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.