Par komersanta juridisko adresi

Par komersanta juridisko adresi

Par kapitālsabiedrības (SIA, AS), pilnsabiedrības vai individuālā komersanta  juridisko adresi uzskatāma tās vietas adrese, kurā atrodas sabiedrības vadība ( KL 78 panta 2. daļa un 139. pants ), t.i., juridiskā adrese var būt jebkura adrese, kur ir sasniedzams komersants (vadība). Komersanta juridiskā adrese ir komercreģistrā ierakstāmas ziņas , kuras tiek ierakstītas uz komersanta pieteikuma pamata, t.sk., mainot adresi. Reģistrējot juridisko adresi jāņem vērā, ka komersantam (vadībai) ir jābūt faktiski sasniedzamam šajā vietā, pretējā gadījumā var būt gadījumi, kad komersants var nonākt nepatīkamā situācijā. Būt sasniedzamam (tai skaitā nodrošināt korespondences saņemšanu) ir ieinteresēts pats komersants, par cik saskaņā ar KL 12. panta 4.daļu ja komersantam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz komercreģistrā ierakstīto tā juridisko adresi, uzskatāms, ka komersants šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis, ja nosūtītājs dokumentāri pierādījis, ka nosūtīšana ir veikta. Citiem vārdiem sakot, komersants nevarēs aizbildināties, ka to vai citu sūtījumu nav saņēmis. Tāpat jāatceras ,ka komersanta juridiskā adrese ir publiski pieejama, kā arī ir viens no obligātiem komersanta rekvizītiem.
Norādot adresi pieteikumā komercreģistram, jāņem vērā, ka norādītajai adresei ir jāatbilst valsts adrešu reģistrā norādītajai adresei, pretējā gadījumā Uzņēmumu reģistra valsts notārs atliks lēmuma pieņemšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim. Piemēram, tiek norādīts ēkas numurs, bez telpu grupas numura, vai otrādi tiek norādīta telpu grupa, kura nav reģistrā. Tāpat jāatceras , ka administratīvi teritoriālajās reformas rezultātā var būt mainījušās adreses. Adresi var pārbaudīt  Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā
Reģistrējot juridisko adresi (dibinot jaunu uzņēmumu vai mainot adresi) uzņēmumu reģistram nepieciešams iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu komersanta juridiskās adreses reģistrācijai. Jāņem vērā, ka ja īpašumam ir vairāki īpašnieki, piekrišanu jāparaksta visiem kopīpašniekiem. Minētā piekrišana nav nepieciešama, ja pieteikumu ir parakstījusi persona kam pieder attiecīgais īpašums. Tāpat nav nepieciešams iesniegt īpašuma tiesības pamatojošu dokumentu.