Par komersanta juridisko adresi

Par komersanta juridisko adresi

Par kapitālsabiedrības (SIA, AS), pilnsabiedrības vai individuālā komersanta  juridisko adresi uzskatāma tās vietas adrese, kurā atrodas sabiedrības vadība (KL 78 panta 2. daļa un 139. pants), t.i., juridiskā adrese var būt jebkura adrese, kur ir sasniedzams komersants (vadība). Komersanta juridiskā adrese ir komercreģistrā ierakstāmas ziņas , kuras tiek ierakstītas uz komersanta pieteikuma pamata, t.sk., mainot adresi. Reģistrējot juridisko adresi jāņem vērā, ka komersantam (vadībai) ir jābūt faktiski sasniedzamam šajā vietā, pretējā gadījumā var būt gadījumi, kad komersants var nonākt nepatīkamā situācijā. Būt sasniedzamam (tai skaitā nodrošināt korespondences saņemšanu) ir ieinteresēts pats komersants, par cik saskaņā ar KL 12. panta 4.daļu ja komersantam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz komercreģistrā ierakstīto tā juridisko adresi, uzskatāms, ka komersants šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis, ja nosūtītājs dokumentāri pierādījis, ka nosūtīšana ir veikta. Citiem vārdiem sakot, komersants nevarēs aizbildināties, ka to vai citu sūtījumu nav saņēmis. Tāpat jāatceras ,ka komersanta juridiskā adrese ir publiski pieejama, kā arī ir viens no obligātiem komersanta rekvizītiem.
Norādot adresi pieteikumā komercreģistram, jāņem vērā, ka norādītajai adresei ir jāatbilst valsts adrešu reģistrā norādītajai adresei, pretējā gadījumā Uzņēmumu reģistra valsts notārs atliks lēmuma pieņemšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim. Piemēram, tiek norādīts ēkas numurs, bez telpu grupas numura, vai otrādi tiek norādīta telpu grupa, kura nav reģistrā. Tāpat jāatceras , ka administratīvi teritoriālajās reformas rezultātā var būt mainījušās adreses. Adresi var pārbaudīt  Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā
Reģistrējot juridisko adresi (dibinot jaunu uzņēmumu vai mainot adresi) uzņēmumu reģistram nepieciešams iesniegt komersanta apliecinājumu, ka pastāv vienošanās par juridiskās adreses izmantošanu un komersantam ir tiesības atrasties attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī pieteikumā juridiskās adreses reģistrēšanai papildus norādīt nekustamā īpašuma objekta (ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas) kadastra apzīmējumu.
Jāņem vērā, ka gadījumos, ja tiek konstatēts, ka komersants neatrodas tā komercreģistrā reģistrētajā juridiskajā adresē, gan nekustamā īpašuma īpašnieks, gan jebkura cita persona par to var ziņot Uzņēmumu reģistram. Gadījumos, ja Uzņēmumu reģistrs saņems ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka, ka komersantam nav tiesiska pamata atrasties tā juridiskajā adresē, Uzņēmumu reģistrs tālāk šo informāciju sniegs Valsts policijai, lai tiktu uzsākta izmeklēšana atbilstoši Krimināllikuma 272. panta pirmajai daļai par nepatiesu ziņu sniegšanu valsts iestādei. Savukārt, aizsargājot nekustamā īpašuma īpašnieku, Uzņēmumu reģistrs var izbeigt komersanta darbību, ja tas nav sasniedzams norādītajā juridiskajā adresē. Proti, ja sabiedrība nav sasniedzama norādītajā juridiskajā adresē, kapitālsabiedrībai joprojām varēs tikt piemērota vienkāršotā likvidācija.