Parādsaistības

Parādsaistības

Parādsaistības

Sadzīvē termins parādsaistības, galvenokārt, tiek saistīts ar no aizdevuma līguma izrietošām saistībām. Tomēr parādsaistības var rasties līgumiskajās attiecībās no dažādiem līguma veidiem – pirkuma līgumi, maiņas līgumi, nomas vai īres līgumi, darba līgumi, uzņēmuma līgumi u.c., kā arī parādsaistības var rasties no ārpuslīgumiskajām attiecībām – neatļautas darbības.

Parādu piedziņa pirmtiesas procesā.
Parādsaistību izpilde bezstrīdus vai brīdinājuma kārtībā.
Parādu piedziņa prasības kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā vai šķīrējtiesā.
Parādnieku tiesību un interešu aizstāvība piedziņas procesā.
Tiesas nolēmumu piespiedu izpilde.
Ķīlas tiesības nodibināšana, pārgrozīšana, izbeigšana ( reģistrācija, nostiprināšana ) – rokas ķīla , komercķīla, hipotēka.
Tiesiskās aizsardzības process un maksātnespējas process, t. sk., fizisko personu maksātnespēja.
Personu maksātspējas izvērtēšana.
Izlīgumu slēgšana.
Parādu kapitalizācija.
Parādu pirkšana – pārdošana ( cesija ).