Nekustamais īpašums

Nekustamais īpašums

Nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, maiņa, dāvināšana un citi darījumi.
Nekustamā īpašuma noma vai īre.
Nekustamā īpašuma sadale vai apvienošana.
Īpašuma tiesību nostiprināšana.
Hipotēkas nodibināšana, nostiprināšana, izbeigšana.
Servitūtu nodibināšana, nostiprināšana, izbeigšana.
Kopīpašuma attiecības – kopīpašuma lietošanas noteikumi, kopīpašuma sadale.
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana.
Būvniecība.
Citi jautājumi saistīti ar nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai lietošanu.