Darba attiecības

Darba attiecības

Darba attiecības

Juridiskā palīdzība jautājumos, kuri izriet no darba tiesiskām attiecībām ir aktuāla, kā darba ņēmējiem (darbiniekiem), tā arī darba devējiem – jebkurai personai , kura nodarbina fizisku personu uz darba līguma pamata.

Darba tiesisko attiecību nodibināšana ( darbinieka pieņemšana darbā ).
Darba laiks un darba samaksa.
Darba kārtības noteikumi.
Darba drošība.
Darba ņēmēja disciplinārā un civiltiesiskā (materiālā) atbildība.
Darba devēja atbildība.
Darba devēja vai darba ņēmēja darba līguma uzteikums.
Darba attiecību izbeigšanās.
Darba devēja maksātnespēja.
Uzņēmuma pāreja.
Konkurences ierobežojumi.
Citi jautājumi, kuri izriet no darba tiesiskajām attiecībām.