Ģimenes lietas

Ģimenes lietas

Ģimenes lietas

Laulības šķiršana vai laulības atzīšana par neesošu.
Laulāto mantiskās attiecības.
Laulību līgumi un to reģistrācija.
Bērna izcelšanās ( paternitātes ) noteikšana vai apstrīdēšana.
Bērna aizgādība un saskarsmes tiesības.
Uzturlīdzekļi.
Aizbildnības un aizgādnības nodibināšana, atcelšana.
Citi jautājumi saistīti ar ģimenes tiesiskajām attiecībām.